Tác giả: Tang Nghê

Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc

Phong Liêu Nhữ Tâm

Tứ Ca Ít Đắc Ý

Vân Thiêu Si Tâm

Hương Bồ Mềm Như Tơ