Tác giả: Văn Nhất Nhất

Ông Xã Là Người Thực Vật

Phùng Xuân

Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Ta Là Chính Thê Của Chàng