Thể loại: Tiên hiệp

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tử Dương

Đại Đạo Triều Thiên

Giới Thần

Tiên Đạo Cầu Tác

Ta Không Thành Tiên

Nhất Thế Tôn Sư

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Vô Thượng Thần

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Tiên Nghịch

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Tiên Linh Đồ Phổ

Ngạo Thế Đan Thần

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Ngọc Tỏa Dao Đài

Biên Niên Sử An Nam

Nghịch Thiên Tu Tiên