Thể loại: Huyền Huyễn

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Đỉnh Luyện Thần Ma

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Đại Đạo Triều Thiên

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Cân Cả Thiên Hạ

Dương Gian Phán Quan

Đế Chế Đại Việt

Ta Không Thành Tiên

Mộng Giới

Nhất Thế Tôn Sư

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Thiên Đạo Hệ Thống

Vạn Giới Pháp Thần

Quỷ Bí Chi Chủ

Vô Thượng Thần

Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Thụy Du Thiên Miên

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Sinh Con Thời Mạt Thế

Ngự Phật