Thể loại: Ngôn Tình

Phu Thê Nhà Nghèo

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Phá Hiểu

Phượng Hoàng Trở Về

Phế Đô

Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ

Phượng Khuynh Thiên Lan

Phượng Nghịch

Phu Quân Ngốc Của Ta

Phúc Thê Tụ Bảo

Phược Long

Phúc Tinh Giá Đáo

Phàm Tình Tục Ái

Phúc Tấn Bị Bệnh

Phồn Hoa Ánh Tình Không

Phong Ái

Phồn Giản

Phu Nhân Vạn An

Phong Liêu Nhữ Tâm

Phệ Tâm Cổ

Phản Chuyển Thú Nhân

Phỉ Hoạn Tương Tư

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi